Månadens observation #61: Ökad andel verksamhetsdrivet IT kräver förbättrad beställarkompetens.

Table of Contents

Verksamhetsfinansierad IT fortsätter växa snabbare än traditionell IT budget, enligt bland annat Radar Executive Summary för augusti 2019.

Digitalisering, robotisering och integration av värdekedjor är områden som driver på IT-utvecklingen vilket innebär att en större andel av IT-budgetarna idag kontrolleras och finansieras av verksamheten.

Detta är en intressant situation då över 20 års strategi av outsourcing och offshoring lett till att utförarna av utvecklingsarbetet inom IT hamnat långt ifrån verksamhetens kravställare och användare.

Denna klassiska bild illustrerar problembilden, som tilltar med ökande fysiska och organisatoriska avstånd:

För att råda bot på problemet är det viktigt att IT-investeringar och utvecklingsprojekt föregås av en tvärfunktionell kravställning och beställning. Funktioner som IT, inköp, processägare och användare måste alla bidra med sin kompetens så investeringen blir baserad och genomförd på de affärskrav som finns. I projektets slutskede är det sedan viktigt med en strukturerad test-fas, dels för att säkerställa att man fått det man beställt men testerna är även ett mycket bra tillfälle att introducera medarbetarna till det nya systemet och de nya processerna.

Det kommer krävas en kombinerad insats av Inköp, IT och berörd verksamhet, tillsammans med en starkt engagerad ledning som efterfrågar resultat, för att lyckas!

Månadens Citat:

High achievement always takes place in the framework of high expectation.

— Charles Kettering

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages