Månadens observation #68: Förändrade arbetssätt och utmaningar i spåren av Covid-19

Table of Contents

Coronapandemin har varit en katalysator för digitaliseringen hos många företag och drivit på utrullningen av förändrade arbetssätt och verktyg.  Tjänster som Teams och Zoom har sett användningen öka lavinartat. Teams hade till exempel 600% fler användare på daglig basis under april 2020 jämfört med mindre än ett år tidigare och en majoritet av dessa använder dessutom även andra samarbetstjänster som kopplas ihop med tjänsten.

För workshops och möten som kräver en högre grad samarbete finns virtuella White boards som Miro och Stormboard som kan överbrygga utmaningarna som kommer med att inte kunna träffas. För lite enklare use case är ett tips att använda gemensam editering i G Suite från Google eller Microsoft 365.   

Många organisationer tar också chansen att utbilda och lyfta sin personal under tiden då många projekt pausas eller går på sparlåga. Detta för att komma starkare ur krisen som uppstått. Ett exempel på utbildningssatsningar är att SAP delade ut 2000 gratis certifieringar för kunder och partners som känner att de vill ta tillfället i akt och få sin kompetens verifierad.

Det återstår att se vilka förändringar som är bestående när krisen lagt sig. Kanske uppskattar både företag och anställda minskningen i tid och pengar som spenderats på affärsresor och pendling? Med ett nytt perspektiv, ett etablerat hemma-kontor och större vana att arbeta på distans kommer vi troligen utvärdera det verkliga behovet av resor mer noggrant. Det skulle ge positiva effekter för miljö och work-life balance men även ur kostnadssynpunkt för företaget. 

Med Corona kommer även en rad nya utmaningar. Ett mer digitalt arbetssätt utmanar traditionellt ledarskap och ställer krav på nya sätt att få medarbetare att känna samhörighet och motivation. Kommunikation som tidigare kunde ske effektivt ad hoc riskerar nu att hamna i en växande hög mail och svarstiden ökar. I det fysiska mötet fanns även större möjligheter av relationsskapande som att läsa in rummet, samtal vid sidan om mötet.

Ännu allvarligare är att pandemin har inneburit en kännbar omsättningsminskning och störningar i försörjningskedjan för många verksamheter. Vilket tvingar fram behovet av svåra prioriteringar, både mellan olika utvecklingsprojekt och i förlängningen även gällande driftkostnader. Målet är självklart att försvara marginaler och skapa handlingsutrymme som möjliggör framtida innovation. 

Står verksamheten i en svår beslutssituation så ta gärna hjälp av en extern rådgivare med erfarenhet och vana av att hjälpa till med att prioritera rätt utvecklingsinitiativ och minimera tiden från kravställning till implementation. Ett holistiskt synsätt både ur verksamhets- och IT perspektiv kombinerat med agila metoder kan bidra till att kartlägga möjligheter och leverera förbättringar.

Citat:

“The man who chases two rabbits, catches neither.” – Confucius

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages