Månadens observation #74 – Data som en tillgång

Table of Contents

Data is the new gold?
Data is the new oil?
Dessa uttryck hörs ofta i dagens diskussioner kring Digital Economy.
Vad betyder detta och hur kan mitt företag använda det som en konkurrensfördel?
En bra start är att börja fundera kring uttrycket:  ”Data as an asset”.
Hur påverkas ett företags affärsprocesser, ERP-system och digitala säljkanaler om vi inte behandlar data som en tillgång? Svaret är givet. Hela företagets verksamhet är beroende av att vi ser data som en tillgång. Utifrån detta resonemang, finns två discipliner som kan vara intressanta att analysera och bedöma om de kan hjälpa mitt företag:  Master Data Management och Product Information Management.

Master Data Management (MDM):
Enkelt uttryckt, det handlar om ordning och reda på data objekt som är tvärfunktionella.
Inom denna disciplin finns ett antal områden såsom:


– Data Governance:

Här finns en mängd frågor att ta ställning till: Vem har rätt att skapa till exempel en ny kund eller en ny produkt? Behövs en centralisering så att detta endast kan ske på ett ställe? Behövs ett workflow för att säkerställa att samma person inte ska kunna både beställa och verkställa en masterdata förändring? Var föds master data, hur ska den berikas och vart ska den distribueras?
Finns det repetitiva steg som kan automatiseras med business rules, RPA eller AI?

 
– Data Quality. 

Även här finns ett antal frågor att ta ställning till: Har vi problem med störningar i t.ex. våra tillverkningsprocesser och säljprocesser som är relaterat till dålig datakvalitet? Finns dubbletter? Finns behov av cleansing? Ser vi osäkerhet inom Analytics till följd av bristande datakvalitet? Hur kan och vill vi mäta datakvalitet? Hur bygger vi upp processer för att identifiera och åtgärda bristande datakvalitet?  En MDM-lösning kan hjälpa till att hantera dessa frågeställningar.

Product Information Management (PIM):
Enkelt uttryckt, det handlar om att skapa mervärde genom att erbjuda kunderna relevant produktinformation. Ju mer komplexa våra produkter är, desto mer sannolikt att kunderna behöver omfattande produktinformation, oavsett om det är digitala säljkanaler eller inte. Det är vanligt att produktinformation kan finnas i ett flertal källor. Kommersiell produktinformation brukar kunna hämtas från ERP-systemen. Teknisk produktinformation kan behöva hämtas från PLM-systemen. Det kan finnas Digital Asset Management-data i form av bilder, grafer, videos och annat, som även det kan utgöra relevant produktinformation. En PIM-lösning kan hjälpa till att samla all denna information (kan resultera i en Product Catalog) och göra den tillgänglig för säljkanalerna.

Behöver man då MDM eller PIM eller både och? Svaret är att det beror på. 

En nulägesanalys måste göras för att kunna staka ut vägen framåt. Det finns ett antal kompetenta verktyg på marknaden för både MDM och PIM. Dock är det viktigt att tänka på att det inte enbart är en fråga om IT-verktyg. I likhet med många andra områden, så handlar det om Processer, IT-lösningar, Arkitektur och Organisation. Ett initiativ inom dessa områden kräver därför både verksamhetskunskap och IT-kunskap. För ett MDM-initiativ och beroende på vilka data objekt man har i scope, så är det vanligt att det behövs verksamhetskunskap inom t.ex. Försäljning, Inköp, Logistik och Ekonomi (känna till hur master data används i processerna). För ett PIM-initiativ, är det typiskt verksamhetskunskaper inom Försäljning som behövs + IT-kunskaper om de olika källsystem som data behöver hämtas ifrån.

Citat:
”Data becomes valuable when it is used to improve social and economic processes, products, organisational methods and markets.”

– OECD

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages