Månadens Observation #48: Kommer AI ta över Business Analytikerns roll?

Table of Contents

Senare tids forskning inom förstärkningsinlärning visar är att man kan få AI att lära sig att ta beslut som liknar våra egna känslomässiga beslut. Genom att ge en positiv eller negativ respons på ett beslut så kommer en historikbank byggas upp som liknar våra beslut baserade på tidigare erfarenheter.  Daniel Kahneman har i sin forskning identifierat systematiska fel i den automatiska funktionen av vårt mänskliga tänkande här kan AI överträffa oss i kvalitet av “magkänsla”. Ytterligare bevis på AI:s möjligheter där forskare på Microsoft och Kyoto Universitetet lyckats få en AI att skriva poesi som är näst inpå omöjlig att urskilja huruvida de är en människa eller en AI som skrivit dem.

Det innebär att AI kan analysera data, och inte bara ta beslut utifrån statistisk fakta utan även lära sig av tidigare erfarenheter och mjuka värden, vilket vägs in när ett beslut ska fattas. De gör att större beslut och analyser kommer kunna utföras av AI utan en mänsklig inblandning (business analytiker).

SAP pekar ut området Machine Learning som en emerging teknologi och jobbar redan med prototyplösningar för advanced robotics i sina lösningar för till exempel fakturering, texthantering, bildigenkänning mm. Mycket av de repetitiva arbets-stegen i exempelvis en supply kedja kommer i framtiden utföras av en AI. Den data som sen genereras och som tidigare business analytiker jobbat med kommer AI kunna analysera och fatta beslut om själv.

Betyder det att vi i framtiden inte kommer behöva några business analytiker?

Stanford adjungerad professor Andrew Ng ser några områden där business analytiker spelar en viktig roll men även behöver utvecklas för att stödja AI-projekt. Bland annat så kräver AI-program vanligtvis betydligt större mängder data än sina föregångare för att lyckas och behöver därför få sin information i alternativa format. Enligt Andrew Ng finns det ännu inte någon enighet om hur man bäst definierar och kommunicerar krav kring dessa typer av källor. 

Det vi kan konstatera är att det kommer krävas en stark T-profil (förståelse av både verksamhet och teknik) för att på bästa sätt kunna implementera en värdeskapande funktion i den tilltänkta verksamheten. AI är en del av business analytikerns vardag redan idag och kommer bli än mer i framtiden. Det gäller att se det som en möjlighet till utveckling och inte ett hot. Då AI är bättre på sluten analys så kommer fortfarande business analytikern behövas för att applicera analysen på världen som helhet. För den slutgiltiga konsumenten av resultatet är fortfarande människan. 

Månadens Citat:

“By far the greatest danger of Artificial Intelligence is that people conclude too early that they understand it.”

— Eliezer Yudkowsky

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages