Månadens Observation #52: Kvalitet framför “Fake News”

Table of Contents

I en värld där termen ”fake news” och kritik om faktainnehåll blir allt vanligare i samhället ser vi en trend där företag går i motsatt riktning.

Förbättringsmetodiken Lean Six Sigma är på stark frammarsch. Där fakta, analys, kvalitetsfokus och statistik är grunden till kommande beslut och förbättringar. Six Sigma, som program och filosofi för kvalitetsförbättringar i företag och organisationer, tog sin början på Motorola 1987. Six Sigma hämtar mycket av sin inspiration från det helhetsgrepp på kvalitetsfrågor som varit grunden i japanska industriföretag sedan andra världskriget. Beteckningarna på förbättringsledarna i den ganska hierarkiska struktur som utmärker förbättringsprogrammet (“Black Belts”, “Champions”, etc.) har också sina rötter i japansk kampsport (karate).

Med jättar som Amazon, Boeing, Maersk, Nike, till och med US Marine Corps som hävdar att de har infört metodiken med lyckat resultat visar de på en tydlig bredd i användningsområde och funktionalitet.

Det som ofta lyfts fram som grunden till att metodiken anses lyckad är projektmetoden DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) som ger en bra och tydlig sekventiell arbetsgång där man först presenterar fakta och en nulägesanalys för att sen börja  förbättra problemet utifrån ett kvalitetsperspektiv. Metodiken når framgångar inom både tillverkningsindustri och administration, då den utgår från att definiera och mäta nuläget och jämföra det med slutläget.

Amazons CEO Jeff Bezos tror fullt ut på österländskt process tänk så som Lean Six Sigma och har tagit hjälp av japanska konsulter för att lära honom och företagets ledning Lean principer som Kaisern och Andon Cords. Där koncepten nu är grundfundament i hur Amazon jobbar. Nike har presenterat förbättringar som drivits via Lean Six Sigma metoden där de mellan åren 2013-2015 drivit kvalitetsförbättringsarbeten i sina fabriker som resulterat i en ökad omsättning på 20,9% för bolaget. Även inom de stora svenska tillverkningsbolagen arbetas det mycket med Lean Six Sigma och många av dem ser de som en viktig del i sina vardagliga processer och deras arbete för att vidareutveckla sig själva.

Ett T-profilstänk dvs kombinationen av verksamhetskompetens och IT expertis är något som går hand i hand med Lean Six Sigmas tydliga fokus på detaljer och kvalitet. Bredd och djup i projekt och verksamhets-hanteringen samt expertkompetens inom IT-miljön om vilken data som finns tillgänglig och hur man får en access till den.

Så även om ”fake news” tar mer plats i våran vardag idag så finns det även en annan sida med mer fakta, analys och kvalitetsfokus som underlag för beslut som fattas idag.

Månadens Citat:

“Everyone is entitled to his own opinion, but not his own facts.”

— Daniel Patrick Moynihan

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages