Månadens Observation #54: ”Flow” + digitalisering = högre effektivitet

Table of Contents

Känner du igen dig i följande scenario? Du blir helt uppslukad av uppgiften, du vet vad du ska göra och har fullt fokus, omgivningen tonar bort och du löser tillslut uppgiften och känner tillfredställelse. Allt fungerar och går som det är tänkt, ev. problem löses direkt och blir inget hinder. Då har du antagligen hamnat i det som går under benämningen ”Flow”.

Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi beskriver ”Flow” som “being completely involved in an activity for its own sake. The ego falls away. Time flies. Every action, movement, and thought follows inevitably from the previous one, like playing jazz. Your whole being is involved, and you’re using your skills to the utmost.”

I Harward Business Review har Steve Glaveski en artikel ”The case for the 6-hour workday”. I denna hänvisar han bla till en tioårig McKinsey studie av toppchefer och ”Flow”, där man påvisar en kraftigt ökad grad av produktivitet. En annan studie visar att inlärningstiden kan halveras om man befinner sig i sitt ”Flow”.

För att uppnå ”Flow” så handlar det om att i största möjligaste mån ta bort distraktioner och prioritera arbetet. Ett exempel som ofta nämns är att ta bort aviseringar från e-post och istället schemalägga sin tid när man kollar sin inbox och mobil. Att jobba fokuserat en längre tid med en uppgift och att jobba mer sekventiellt där man göra klart en uppgift innan man börjar på nästa. Detta möjliggör att fokus kan flyttas från antalet timmar man befinner sig på arbetsplatsen till uppgifterna som ska utföras, dvs det värde som skapas. 

Effekten av ”Flow” visar sig i att du även får mer tid till livet utanför arbetet, något som leder till minskad stress, högre livskvalitet och som i sin tur leder till bättre förutsättningar till att hamna i sitt ”Flow”.

SAPs vision med Intelligent Enterprise handlar på liknande vis om att systemen ska underlätta prioritering av uppgifter och har som mål att frigöra tid för personer att fokusera på de mest värdeskapande uppgifterna. 

Intressant är att stegen som nämns för att jobba effektivt i princip är desamma som de som SAP tar upp som fördelarna med Intelligent Enterprise; prioritera det som är värdeskapande och automatisera alla andra uppgifter.

Vi har alla de senaste åren genomgått eller genomgår en digitalisering som innebär att våra system blir allt smartare. Vad vi inte får glömma att även vi som människor måste utvecklas. Maximal effektivitet uppnås först när vi lärt oss att verkligen utnyttja den tid digitaliseringen frigör och det effektivaste sättet är att underlätta för personal att hamna i sitt ”Flow”.

Månadens Citat:

“Time is what we want most, but what we use worst.”

— William Penn

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages