Månadens observation #71: Agilt arbete – fallgropar att tänka på i större projekt

Table of Contents

Att arbeta agilt är numera en mycket vanlig arbetsmetodik inom områden med snabba förändringskrav, som tex mjukvara eller tillverkningsindustri, där kundernas krav och förväntningar ändras allt hastigare. Istället för omfattande planering innan utvecklingsfasen, genomförs arbetet i självstyrande, mindre grupper, som styrs av en företrädare för verksamheten (produktägare). 

Tonvikten ligger på effektiv direkt kommunikation och korta återkopplingar. Genom att arbeta fokuserat i korta, iterativa perioder (sprintar) och därigenom få fram en fungerande produkt, som går att presentera för intressenter, ökar hastigheten i att utveckla en färdig produkt. Arbetet organiseras i en orderstock i en prioritetsordning baserad på företags- eller användarvärde.

En tidig formulering av mål och visioner, istället för att arbeta mot hårda och detaljerade tekniska krav. Den detaljerade kravspecifikationen blir ett slutresultat av utvecklingsprojektet istället för ett ingångsvärde. 

För att få mesta möjliga ut av de agila utvecklingsteamen, behöver övriga organisationen förstå och där det är möjligt, även organisera sig för att kunna möta utvecklingsteamens krav på kommunikation, delaktighet och beställarkompetens.

Vid agilt arbete är det viktigt att det finns en övergripande styrning/koordinering, speciellt förändringar som påverkar många olika agila team samtidigt i olika delar av organisationen. Detta för att undvika silo-tänk och kontraproduktivitet. Ett exempel kan vara en förändring i organisationens leveranskedja, nyuppsättning av varulager där logistik, finans, inköp etc kan vara inblandade. 

Det finns olika sätt/ramverk i syfte att hantera denna typ av större projekt, såsom SAFe eller Scrum-of Scrum’s. I grunden gäller det dock att ta ägandeskap för helheten och att vara tydlig. Allt för att kunna identifiera vad och när delleveranser skall vara på plats och därmed koppla ihop de olika inblandade teamen från olika delar av organisationen. Vid sidan om detta gäller att få prioritet i de olika teamen, så att den totala leveransen kan genomföras på utsatt tid. Ägandeskapet innefattar även testning av helheten, då de individuella teamen endast testar sina egna leveranser.

Lösningen kan vara att skapa roller/funktioner som koordinerar större initiativ, tex agila coacher eller test/leverans team som kan ta ett helhetsgrepp för större leveranser. Med rätt rollbeskrivning så kan en agil coach gå in och planera upp vad och när olika delar behöver levereras för att total leveransen skall möta sin deadline. Här gäller det ha en helhets syn, drivning och struktur, liknande den horisontella delen av en T-profil (se kombinerad verksamhet och IT kunskap). Viktigt är att komma överens med de inblandade produktägarna i de berörda delarna av organisationen och sedan följa upp med de individuella teamen, så delleveranserna blir genomförda. 

Månadens citat:

Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre.” – Lily Tomlin

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages